Regulamin MK GADGETS

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Zapraszamy do współpracy.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności za zamówienie, postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub numerem telefonu 12 281 00 86. Nasz dział obsługi klienta pracuje w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00 – 17:00 oraz w piątki w godzinach 08:00 – 16:00.

§ 1. Definicje
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
4) Regulamin – niniejszy regulamin,
5) Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.piny.pl i jego rozszerzeniami,
6) Sprzedawca – MK GADGETS Sp. z o.o., Zakrzowiec 216, 32-003 Zakrzowiec, KRS: 0000653062, NIP: 6832092286, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca prezentuje w Serwisie przykłady towarów (gadżetów reklamowych), jakie mogą zostać wyprodukowane przez Sprzedawcą na zamówienie Kupującego, według indywidualnej specyfikacji Kupującego. W Serwisie mogą być również prezentowane gotowe towary dostępne w magazynie Sprzedawcy, w przedmiocie których Kupujący może zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.
2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy, aktualny system operacyjny,
c) standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
3. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką umowę.
4. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
2. Składając zamówienie w przedmiocie gotowych, dostępnych w magazynie towarów, Kupujący określa interesujący go towar oraz liczbę sztuk tego towaru.
3. Składając zamówienie w przedmiocie towarów produkowanych według specyfikacji Kupującego, Kupujący określa szczegółową specyfikację zamawianych towarów.
4. Specyfikacja powinna zawierać takie cechy towarów, jak wymiary, materiał wykonania, określenie kolorów w metodzie CMYK, tekst lub grafika do zamieszczenia na towarach. Sprzedawca może poprosić Kupującego o doprecyzowanie zapotrzebowania, przesłanie dodatkowych informacji, materiałów poglądowych itp. w celu uzupełnienia specyfikacji.
5. Na podstawie specyfikacji, Sprzedawca określa możliwe warunki realizacji zamówienia, w szczególności cenę sprzedaży towarów, termin wyprodukowania towarów, koszty dostawy towarów do Kupującego (jeżeli Kupujący nie odbiera towarów osobiście w siedzibie Sprzedawcy). Akceptacja warunków realizacji zamówienia prowadzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowy, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się wyprodukować towary według ustalonej uprzednio z Kupującym specyfikacji i w terminie wynikającym z określonych uprzednio warunków realizacji zamówienia, przenieść na Kupującego własność tych towarów i wydać mu towary, a Kupujący zobowiązuje się towary odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę oraz koszty dostawy towarów na adres podany przez Kupującego (jeżeli Kupujący nie odbiera towarów osobiście w siedzibie Sprzedawcy).
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie Kupującego nie prowadzi w żadnych okolicznościach do zawarcia umowy.
7. Modyfikacja zamówienia nie jest możliwa po rozpoczęciu produkcji towarów. W przypadku modyfikacji zamówienia po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem produkcji towarów, warunki umowy ulegają zmianie zgodnie z zaakceptowanymi przez obie strony modyfikacjami zamówienia.

§ 4. Płatność

1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy cenę oraz koszty dostawy towarów (jeżeli Kupujący nie odbiera towarów osobiście w siedzibie Sprzedawcy) w całości z góry, przed przystąpieniem Sprzedawcy do realizacji zamówienia lub produkcji towarów, chyba, że Sprzedawca wyraził zgodę na odmienne, indywidualnie uzgodnione zasady rozliczenia z Kupującym.
2. Płatność możliwa jest wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Prawo własności towarów zostaje przeniesione na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty ceny.

§ 5. Dostawa

1. Kupujący może odebrać zamówione towary w siedzibie Sprzedawcy albo wybrać dostawę towarów przez przewoźnika trudniącego się przewozem.
2. Koszty dostawy towarów przez przewoźnika trudniącego się przewozem ponosi Kupujący, chyba, że strony poczynioną w tym zakresie odmienne, indywidualne uzgodnienia.
3. W przypadku nieodebrania towarów lub odmowy odebrania towarów przez Kupującego oraz ich ewentualnego zwrócenia Sprzedawcy Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody, jaką poniósł Sprzedawca na skutek nieodebrania towaru, np. w postaci dodatkowych kosztów z tym związanych, które pokrył Sprzedawca.
4. W przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika Sprzedawca poinformuje Kupującego o przygotowaniu towaru do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia towaru określa przewoźnik, chyba że przewoźnik umożliwia Kupującemu dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, Sprzedawca przekaże Kupującemu dane potrzebne do monitorowania transportu towaru, w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.
5. Kupujący jest obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towarów, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, np. w postaci spisania protokołu szkody (art. 545 § 2 k.c.).

§ 6. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK, lub wskazaną przez Konsumenta lub PNPK osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.piny.pl/images/inne/Formularz1.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub PNPK sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przy składaniu zamówienia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Kupującego z tego tytułu zgodnie z art. 498 k.c. i następne.

§ 7. Odpowiedzialność

1. Przekazując Sprzedawcy treści, informacje lub inne materiały na potrzeby wyprodukowania towarów, Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do ich wykorzystania w procesie produkcji towarów i upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania w tym procesie. W razie skierowania do Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń związanych z wykorzystaniem w procesie produkcji treści, informacji lub innych materiałów przekazanych przez Kupującego, Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę w najszerszym możliwym zakresie z odpowiedzialności, a jeśli zwolnienie jest niemożliwe, udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu obrony przed roszczeniami, jak również zwrócić Sprzedawcy wszelkie koszty poniesione w związku z tymi roszczeniami, takie jak koszty sądowe, koszty udzielonej Sprzedawcy pomocy prawnej, kwoty wypłaconych odszkodowań lub zadośćuczynień, również na podstawie ugody.
2. Jeżeli w trakcie procesu produkcji towarów Sprzedawca potrzebuje od Kupującego dodatkowych wyjaśnień, informacji, treści lub innych materiałów, a Kupujący opóźnia się w ich dostarczeniu ponad termin określony przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie określonego uprzednio terminu na wyprodukowanie towarów.
3. Rękojmia za wady towarów, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.
4. Do umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność towaru z umową. Zgodność towaru z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

§ 8. Wymiana lub naprawa towaru niezgodnego z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany.
2. Sprzedawca może:
  a) dokonać wymiany, gdy Konsument lub PNPK żąda naprawy, lub
  b) dokonać naprawy, gdy Konsument lub PNPK żąda wymiany,
jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić wymiany lub naprawy w celu doprowadzenia do zgodności towaru z umową.
4. Konsument lub PNPK udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub PNPK go nabył.

§ 9. Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w przypadku towaru niezgodnego z umową

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
2. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany towaru zgodnie z § 8 ust. 3;
3. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
4. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
5. brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 8 ust. 1;
6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu ceny.
9. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
10. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub PNPK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub PNPK wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub PNPK zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
11. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub PNPK niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej tutaj.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Serwisu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
2. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami produktów itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Reklamacje

1. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem umowy. W celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność towaru z umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć. Wzór dostępny jest pod adresem www.piny.pl/images/inne/Formularz2.pdf 
2. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Sprzedawcą czyni z Kupującym indywidualne ustalenia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, te indywidualne ustalenia mają pierwszeństwo przed Regulaminem, a Regulamin stosuje się w zakresie nieobjętym indywidualnymi ustaleniami.
2. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, akceptację przez niego Regulaminu przy okazji zawierania pierwszej umowy, uważa się za jego akceptację dla wszystkich kolejnych umów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen towarów w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe — bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
5. Wszelkie spory związane z zawieranymi umowy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na stronie www.piny.pl/kontakt/regulamin – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Archiwalne wersje regulaminu:
Regulamin ważny do 31.12.2022 
Regulamin ważny do 31.12.2020

 

 

­